rehabcenter

 

 

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อสำนักบริหาร สภากาชาดไทย ให้บริการรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีประเภทของกลุ่มโรคที่รับไว้รักษาดังนี้ การฟื้นฟูระบบประสาท การฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การฟื้นฟูเด็ก ด้วยทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด นักจิตบำบัด นักนันทนาการ นักสังคมสงเคราะห์ และนักโภชนาการ

ผู้ป่วยที่ต้องการมารับการฟื้นฟูที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จำิเป็นต้องรับการประเมินจากแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป รพ.จุฬาลงกรณ์ ตึกภ.ป.ร. ชั้น 5 ก่อนเข้ารับการฟื้นฟู

ปัจจุบันมีจำนวนเตียงทั้งหมด 80 เตียงแบ่งเป็น ห้องพักผู้ป่วยพิเศษจำนวน 20 เตียง ห้องพักผู้ป่วยสามัญชายและหญิงจำนวน 60 เตียง