EDUC

 

งานวิชาการ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพรวมถึงการผลิตแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ืฟื้นฟู ซึ่งปัจจุบันมีแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่จบมากกว่า 80 คน ภาควิชามีศักยภาพในการอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 6 ตำแหน่งต่อปี

ประมวลรายวิชาป.บัณฑิตชั้นสูง

เกณฑ์ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ื้ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

คู่มือปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟ