งานบริการ

งานบริการทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นสำคัญ ซึ่งให้การดูแลผู้ป่วย ของรพ.จุฬาลงกรณ์ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด นักจิตวิทยา และ นักกายอุปกรณ์

ผู้ป่วยที่ต้องการรับบริการทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูจำเป็นต้องมาพบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป เ้พื่อประเิมินถึงปัญหาและความพร้อมของร่างกาย โดยคลินิกเปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์เวลา 08:30-12:00 น.

งานบริการของภาควิชามุ่งเน้นสามด้านหลัก ดังนี้
1. งานฟื้นฟูระบบประสาท ซึ่งครอบคลุมภาวะอ่อนแรงจากโรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บไขสันหลัง สมองพิการ

2. งานฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ซึ่งครอบคลุมการบรรเทาความปวดจากโรคทางกล้ามเนื้อและกระูดูก

การฟื้นฟูผู้ป่วยที่ัตัดแขนหรือขา

3. งานฟื้นฟูผู้สูงวัย

ภาควิชาเปิดบริการคลินิกเฉพาะโรคดังนี้

1. คลินิกเท้าเบาหวาน เปิดบริการทุกวันอังคารเวลา 08:30-12:00 น. ณ. ตึกเจริญ-สมศรี ชั้น 1

และวันศุกร์เวลา 13:00-16:00 น. ณ. ตึก ภปร.ชั้น 5

2. คลินิกฟื้นฟูมือ เปิดบริการทุกวันพุธ เวลา 09:00-12:00 น ณ. ตึก ภปร.ชั้น 5

3. คลินิกฉีดยาลดเกร็ง เปิดบริการทุกวันศุกร ์เวลา 13:00-16:00 น. ณ. ตึก ภปร.ชั้น 5

4. คลินิกฝังเข็ม เปิดบริการทุกวันพุธ เวลา 13:00-16:00 น. ณ. ตึก ภปร.ชั้น 5

5. คลินิกกายอุปกรณ์ เปิดบริการทุกวันจันทร์ เวลา 13:00-16:00 น. ณ. ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1

6. คลินิกเด็กพิเศษ เปิดบริการทุกวันจันทร์ เวลา 08:30-12:00 น. ณ.ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 2

7. คลินิกฟื้นฟูหัวใจ-ปอด เปิดบริการทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ณ. ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 2

นอกจากนี้ภาควิชาบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป

ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16:00-20:00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-12.00 น.